de-lop-fastighetsförädling-bageriet-1-1.jpg
 

TRYGG HELHETSPARTNER De:lop Fastighetsförädling

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vi är specialister på omvandla olönsamma ytor i bostadsrättföreningar byggnader till nya unika boenden. Men vi har också förståelse att det är påfrestande att bo i ett hus som genomgår en större ombyggnation. I en bostadsrättsförening finns det många viljor och varierande kunskapsnivå om fastigheter och byggnation. Därför är det extra viktigt att vara pedagogisk och informativ under processens gång med vad som händer i huset.

Därför har alltid medlemmar en kontaktperson under projektets gång, får löpande information gällande tidsplaner och pågående arbeten. Vi ställer givetvis upp på att ha ett informationsmöte om det önskar från föreningens sida där medlemmar har möjlighet att ställa frågor.

Många gånger har föreningar behov att göra vissa renoveringsarbeten i samband med ombyggnationer på huset. Detta är något vi också har möjlighet att hjälpa till med för att få till en så bra helhetsbild som möjligt.    

Processen i korthet

Om föreningen är nyfiken att undersöka vilka möjligheter som finns kontaktar ni oss för ett förutsättningslöst möte. Vi bokar ett möte på plats där vi tillsammans med er går igenom vilka förutsättningar som finns i er förening att bygga nya bostäder.

Efter vi har sammanställt informationen från platsbesöket och tagit fram underlag från stadsbyggnadskontoret så presenterar vi vilka möjligheter föreningen har på ett styrelsemöte. I samband med presentationen får också styrelsen ett anbud från oss med de förutsättningar som finns för ombyggnationen.

Om det efter presentationen är intressant att gå vidare måste det finnas ett stämmobeslut att styrelsen får konvertera delar av föreningens hus till nya bostäder. Antingen tas frågan upp på årsstämman alternativt kallas det till en extrastämma där medlemmarna kan rösta.

Om stämman är positiv till att gå vidare så upprättas ett upplåtelseavtal mellan föreningen och oss som exploatör. Därefter påbörjas vår prospektering med framtagande av bygglovshandlingar och all dokumentation som krävs. Så snart vi har erhållit bygglov och ett startbesked så kan påbörjas byggnationen. Byggnationstiden varierar beroende storleken/svårigheten i projektet. Under byggnationstiden så är vi mycket noga med att sköta renhållning i gemensamma utrymmen och inte göra högljudda arbeten på olämpliga tider.

Efter att slutbesiktning har genomförts och vi fått ett slutbesked så har den nya medlemmen möjlighet att flytta in i bostaden så snart den blivit såld.   

de-lop-fastighetsförädling-bageriet-1.jpg
 
 

Mer avgifter till föreningen

Om det blir fler lägenheter i föreningen innebär det att det inkommer ytterligare månadsavgifter. Detta stärker föreningens ekonomi för all framtid och föreningen får mer pengar att betala sina löpande utgifter, sätta av till framtida renoveringar eller sänka/behålla den befintliga avgiften.

 
 

Pengar in i kassan

De intäkter föreningen får för att sälja de outnyttjade ytorna kan användas till kommande renoveringar eller amortera ner på föreningens lån

 
 

Fler medlemmar

En bostadsrättsförening bygger på att medlemmarna hjälps åt med att sköta om fastigheten och huset. Med fler medlemmar fördelas arbetet än mer och en ny medlem kanske besitter välbehövliga talanger som föreningen kan dra nytta av.

 
 

Minskat underhåll

Genom att konvertera en befintlig yta som föreningen har underhållsansvar på till en bostadsrätt övergår det invändiga underhållsansvaret till den nya medlemmen. På så sätt minskar föreningen sina underhållskostnader.